Kasusstudie av smågruppetiltak

 
 
Eldhuset fagforum
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

Fokus i studien er ”Relasjonen mellom deltidstiltaket og vanlig ungdomsskole”.

Lillegården kompetansesenter har på oppdrag fra Midtlyngutvalget satt i gang en kasusstudie av smågruppebaserte deltidstiltak for ungdom som viser lav skolemotivasjon, lav trivsel og problematferd i vanlig ungdomsskole. Både internt og eksternt organiserte og selvstendige tiltak vil være i fokus.

Undersøkelsen vil ta utgangspunkt i funn som er presentert i rapporten I randsonen (pdf) (Jahnsen, Nergaard og Flaatten 2006). Denne rapporten tar for seg forekomst og organisering av smågruppetiltak for elever som viser problematferd og manglende skolemotivasjon på ungdomstrinnet i offentlige skoler i Norge. Tidligere undersøkelser (Jahnsen 2000) har vist at elever i eksterne smågrupper har lavere skolefaglig og sosial kompetanse og høyere grad av problematferd enn problemdefinerte elever i normalskolen og elever i institusjonsskoler. Dette viser at elevene som får opplæring i smågruppetiltak har stort behov for et kvalitativt godt opplæringstilbud.

Rammene for prosjektet er en ressursinnsats på ½ - 1 årsverk og resultatene må foreligge innen februar 2009.

Les prosjektskissen (pdf).


Ønsker du mer informasjon om studien? 
Ta kontakt med prosjektleder Svein Nergaard på telefon 35 93 17 72 eller e-post [email protected]

 

Sist oppdatert: 12.06.2008 14:19