Hjem Teori Organisering Arbeidsmåter Erfaringer Evaluering Litteratur English
 

Logg inn                   >

LP-kommuner        >
Kunnskap om hva som virker         >
Pressen skriver     >
Godt læringsmiljø  >

Brosjyre om LP-modellen:

Et utvalg litteratur som tar for seg tydelig klasseledelse

Damsgaard, Hilde Larsen (2007): Når hver time teller; muligheter og utfordringer i en profesjonell skole. Oslo, Cappelen Akademisk
Del 1: Livet i klasserommet, s. 21 – 135.
Del 2: Kunsten å lede, s. 139 – 168.

Ogden, Terje ( 2001): Sosial kompetanse og problematferd i skolen. Kompetanseutviklende og problemløsende arbeid i skolen. Oslo, Gyldendal.
Kapittel 4 Undervisningsstrategier s. 76 – 113
Kapittel 6 Klasseromsperspektivet s. 145 – 182.

Ogden Terje(1990): Kvalitetsbevissthet i skolen. Oslo, Universitetsforlaget
Kap.2  Klasseledelse

Overland, Terje (2006): Skolen og de utfordrende elevene. Om forebygging og reduksjon av problematferd. Bergen, Fagbokforlaget
Del 2. Endring av forhold som opprettholder problematferd i skolen. S. 123 – 251.

Pettersson, Tove og May Britt Postholm(red.)(2004): Klasseledelse. Oslo, Universitetsforlaget

Roland, Erling (2007): Mobbingens psykologi. Oslo, Universitetsforlaget
Roland Erling (1995): Elevkollektivet, Stavanger, Rebell forlag 
Kap.2 : Autoritet
 
Samuelsen, Anne Sofie Salberg: Klasseledelse (2007): Kan kompetanseutvikling innen klasseledelse forebygge og redusere atferdsproblemer i skolen?  I: Vi har prøvd alt; systemblikk på pedagogiske utfordringer. En artikkelsamling om tilpasset opplæring, inkludering og atferd i skolen/redigert av Elin Kragset Vold og Vibeke Saltveit. Porsgrunn,  side  165 – 178.

Solli Kjell Arne(1993): Elever i konflikt: Samspillsbrudd og atferdsproblemer i skolen. Oslo Universitetsforlaget.

 

Et utvalg litteratur om relasjoner mellom lærer og elev

Fuglestad, Otto Lauritz (1993): Samspel og motspel, Oslo, Samlaget.

Lindahl, Solbritt(2007): Miljøløftet i skolen; strategi for bygging av gode klassemiljø. Oslo, Gyldendal Akademisk.

Roland, Erling (1995): Elevkollektivet, Stavanger, Rebell forlag.
Kap 3: Kontakt mellom lærer og elev

Stubbe, Tore (2006): Møt dem! Om å møte barn og unge i skolehverdagen. Oslo, Gyldendal Akademisk.

 

Et utvalg litteratur om bygging av gode relasjoner mellom elever

Brunland, Odd A. & Eikbu, Kåre T.(1992): Tren opp motet, Oslo, Universitetsforlaget

Endrerud, Terje (1990): Ansvarslæring, Oslo, Universitetsforlaget

Ogden, Terje (1990): Kvalitetsbevissthet i skolen, Oslo, Universitetsforlaget
Kap.4:  Klassemiljø og læring
 
Roland, Erling (1995): Elevkollektivet. Stavanger, Rebell forlag
        Kap.1  Sosialt vakuum og gryende gruppedannelse
        Kap.4  Forholdet mellom elevene
        Kap.5  Den kollektive tanke
        Kap.6  Det kollektive  repertoar

 

Et utvalg litteratur om betydningen av rutiner i klasserommet

Ogden, Terje (1990): Kvalitetsbevissthet i skolen. Oslo, Universitetsforlaget
Kap.2 “Klasseledelse”,
       
Roland, Erling (1995): Elevkollektivet. Stavanger, Rebell forlag
        Kap.5 Den kollektive tanke
        Kap.6 Det kollektive repertoar
        Kap.7 Kritiske situasjoner,
        Kap.8  Overganger og god start

Vaaland, Grete Sørensen Vaaland(red.) (2003): Høyt spill om samspill; å snu vanskelige klasser. Stavanger, Senter for Atferdsvansker.

 

Et utvalg litteratur om jentegrupper (pdf)

 

Masteroppgaver om LP-modellen

I Bibsys finner du en oppdatert liste over master- og studentoppgaver om LP-modellen. Noen av dem finnes kun i trykt utgave, mens andre er i fulltekst. Ikonet under materialtype helt til høyre i søkebildet viser deg hva som er hva.

 

Litteraturliste for LP-modellens teorigrunnlag

- Et utvalg fra Thomas Nordahls litteraturliste fra Kunnskapsheftet

Bachman, K. og Haug, P. (2006): Forskning om tilpasset opplæring. Forskningsrapport 62. Høgskulen i Volda.

Birkemo, A. (2001): Hva er en god skole? Rapport 1. Oslo: Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo.

Bronfenbrenner, U. (1979): The ecology of human development. Experiments by nature and design. Cambridge: Harvard University Press.

Eide, H. og Eide, T, rev. utg. (2008): Kommunikasjon i relasjoner. Samhandling, konfliktløsning, etikk. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Frønes, I. (2006): De likeverdige. Oslo: Universitetsforlaget.

Gresham, F. M. & Elliott, S. N. (2002): Undervisning i sosiale ferdigheter. En håndbok. Oslo, Kommuneforlaget

Hargreaves, A. (1996): Lærerarbeid og skolekultur. Læreryrkets forandring i en postmoderne tidsalder. Oslo. Ad. Notam Gyldendal. 

Heggen, K., Jørgensen, G. og Paulgaard, G. (2003): De andre. Ungdom, risikosoner og marginalisering. Bergen: Fagbokforlaget. 

Imsen, G. (2003): Skolemiljø, læringsmiljø og elevutbytte. En empirisk studie i grunnskolen. Trondheim. Tapir akademisk forlag.

Kjærnslie, , M. Lie, S. Olsen, R. V., Røe, A. og Trumo, A (2004): Rett spor eller ville veier?
Oslo: Universitetsforlaget.

Larsen, T. (2005): Evaluating principals`and techers`implementation of Second Step. Universitet i Bergen. 

Manger, T. og Nordahl, T (2006): Integritet og systematikk. Evaluering av pedagogisk utviklingsarbeid i to kommuner. Oslo: Utdanningsdierktoratet.

Nordahl, T. (1997): Rasjonalitetsforklaringer på avvikende handlinger i skolen. I: Norsk Pedagogisk Tidskrift, nr. 3. 

Nordahl, T. (2000): En skole – to verdener. Et teoretisk og empirisk arbeid om problematferd og mistilpasning i et elev- og lærerperspektiv. NOVA-rapport 11/00. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Nordahl, T. (2001): Instrumentalisme og program for læring av sosial kompetanse. I: Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 1: 337 – 349. 

Nordahl, T. (2002a): Eleven som aktør – fokus på elevenes læring og handlinger i skolen. Oslo: Universitetsforlaget.

Nordahl, T (2002b): Systemarbeid – et pedagogisk utviklingsarbeid ved Lusetjern skole. Prosjektrapport. FTO.

Nordahl, T (2003): Makt og avmakt i samarbeidet mellom hjem og skole. En evaluering innenfor Reform 97. NOVA rapport 13/03. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Nordahl, T. (2005). Læringsmiljø og pedagogisk analyse. En beskrivelse og evaluering av LP-modellen. NOVA-rapport 19/05. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Nordahl, T, Sørlie, M-A., Manger, A. og Tveit, A. (2005): Atferdsproblemer blant barn ogunge. Teoretiske og praktiske tilnærminger. Bergen: Fagbokforlaget.

NOU (2003:16): I første rekke. Forsterket kvalitet i en grunnopplæring for alle. Oslo: Statens forvaltningstjeneste.

Nygård, R. (1993): Aktør eller brikke. Om menneskers selvforståelse. Oslo: Ad Notam Gyldendal.

Ogden, T. (1995): Kompetanse i kontekst. En studie av risiko og kompetanse hos 10- og 13-åringer. Oslo: Barnevernets Utviklingssenter.

Ogden (2001): Sosial kompetanse og problematferd i skolen. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Ogden, T. (2004): Kvalitetsskolen. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS.

Ogden, T. & Klefbeck, J. (2002): Nettverk og økologi. Problemløsende arbeid med barn og unge. Oslo: TANO

Sørlie, M-A. (2000): Alvorlige atferdsproblemer og lovende tiltak i skolen. En forskningsbasert kunnskapsstatus. Oslo: Praxis forlag.      

Sørlie, M-A. & Nordahl, T. (1998): Problematferd i skolen. Hovedfunn, forklaringer og pedagogiske implikasjoner. Rapport 12a-98. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

 

Sist oppdatert 10. desember 2009