Høgskolen i Hedemark, ved professor Thomas Nordahl, evaluerer LP-modellen i de 106 skolene som startet opp i august 2006. På denne siden vil vi legge ut informasjon som Høgskolen i Hedemark sender ut om evalueringsprosessen.

Kartleggingsundersøkelsen høsten 2006

20.11.06 Kartleggingsundersøkelsen - ny frist 08.12.06

20.10.06 Viktig informasjon til lærerne
Høy svarprosent i kartlegingsundersøklsen er avgjørende for at Høgskolen i Hedmark kan gi gode tilbakemeldinger til skolene. Professor Thomas Nordahl forklarer i dette skrivet hvilke tiltak som er nødvendige for at flest mulig av elevene deltar.

02.10.06 Informasjon om kartleggingsundersøkelsen

Kartleggingsverktøy til LP-skolene
Alle deltakerskolene i LP-modellen blir tilbudt godt utprøvde kartleggingsverktøy og mulighet for forskningsbasert bearbeiding av resultater. I evalueringen av LP-modellen vil en benytte et utvalg av spørreskjema. Skjemaene er prøvd ut tidligere både nasjonalt og internasjonalt, og kjennetegnes ved at det i presentasjon av resultatene kan brukes faktorer og ikke bare enkeltspørsmål. Med faktorer forstås at flere spørsmål sammen gir svar på måling av et fenomen. Dette gjør at en med relativt stor grad av sikkerhet kan si at resultatene både er pålitelige (reliable) og gyldige (valide).

Måleinstrumentene som brukes i LP-modellen er nå prøvd på samlet ca 3 500 elever, deres lærere og foreldre gjennom LPs utviklingsprosjekt. Dette utgjør en god database for å kunne sammenligne resultatene i enkeltskoler sammen med et snitt av andre skoler i Norge. Ved fortsatt å bruke disse skjemaene i LP-modellen vil skolene raskt kunne vurdere hva som er deres sterke og svake side, og på bakgrunn av det kunne identifisere innsatsområder og iverksette ulike tiltak.

Evalueringen av LP-prosjektet viser gode resultater på sentrale områder i skolen:

LP-modellen er basert på pedagogisk teori og tidligere forskningsresultater, i tillegg til å være prøvd ut i 14 skoler i Ålesund, Sandefjord og Porsgrunn. 350 lærere og 3500 elever har vært involvert i utviklingsprosjektet i perioden 2002 til 2005.

NOVA, ved dr. polit Thomas Nordahl, har evaluert modellen ved hjelp av spørreskjemaer til elever, lærere og foreldre før prosjektstart, og etter to års arbeid i skolene. Den samme undersøkelsen er foretatt i et tilsvarende antall kontrollskoler.

Gode evalueringsresultater har ført til at utdanningsmyndighetene velger LP-modellen som ett nasjonalt satsingsområde. Systematisk arbeid med å bedre læringsmiljøet gir resultater for elevens læringsutbytte, sosialt og faglig.

LP-modellens evalueringsresultater
Elevene i prosjektskolene har oppnådd bedre resultater enn kontrollskolene på følgende områder:

Sist oppdatert 21.11.2006