Adresse:
Lillegården kompetansesenter
Bergsbygdav. 8
3949 Porsgrunn

Tlf. 35 93 17 50
Faks 35 93 02 51

Send oss en e-post

Lillegården kompetansesenter

Internasjonalt arbeid ved Lillegården kompetansesenter

Lillegården kompetansesenter har et mandat som innebærer internasjonalt arbeid. I tildelingsbrevet fra Utdanningsdirektoratet for 2007 står det:
"Senteret skal, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, delta i internasjonalt arbeid ved å:
• ha en sentral rolle i koordinering av sentrene innenfor Statped sin deltakelse i internasjonalt bistandsarbeid
• være nasjonal koordinator i OECD-nettverket SBV (School Bullying and Violence)"

Internasjonalt samarbeid og ny kunnskap om skoleutvikling

Arbeidsoppgavene innenfor dette området er knyttet til koordinering av bilateralt arbeid innenfor skoleutvikling og en mer inkluderende skole. Tre prosjekt eller tema er pr. idag knyttet til senterets internasjonale mandat:

EØS–finansieringsordningene


Senterets tidligere arbeid i internasjonale skoleutviklingsprosjekter har gitt verdifulle erfaringer som grunnlag for nye engasjementer utenfor landets grenser. Den erfaringen og den kompetansen som er utviklet på dette området gjør at senteret vil fortsette i rollen som koordinator for bilateralt arbeid innenfor det spesialpedagogiske området mot de nye medlemslandene i EU, finansiert gjennom EØS-finansieringsordningene, EEA Financial mechanisms. De 10 nye landene etterspør norske samarbeidspartnere, og Lillegården kompetansesenters rolle er i hovedsak å bistå og koordinere kontakt mellom fagmiljø i planleggingsfasen av søknadene de enkelte land sender EØS.

Lenker


Skoleutviklingsprosjekt i Georgia


Arbeid med koordinering av, og faglig ansvar for et 2-årig prosjekt initiert av Kunnskapsdepartementet om inkludering av barn med nedsatt funksjonsevne i Georgias skoler er lagt til senteret. Direktøren ved Lillegården kompetansesenter har, på vegne av Utdanningsdirektoratet, faglig og økonomisk ansvar. Dette prosjektet innbefatter samarbeid mellom norske og georgiske universitetsmiljø, utvekslingsstudenter og skoleutvikling ved 10 skoler i hovedstaden Tbilisi. Andre spesialpedagogiske kompetansesentra bidrar i samarbeidet.

Tidsskriftet Spesialpedagogikk nr 1, 2008 (pdf) inneholdt to artikler om prosjektet: Spesialpedagoger i østerled av Arne Østli og Største hindringen er holdningene av Elin Kragset Vold.

Lenker

Digital historier


SBV-net


Senteret har rollen som nasjonal koordinator for Norge innen OECD-nettverket Combating School Bullying and Violence (SBV) der i alt 22 land deltar. Arbeidet består i å delta aktivt inn mot nettstedet www.oecd-sbv.net med informasjon om norsk forskning, strategier og tiltak innen området mobbing og vold i skolen. Arbeidet er organisert ved senteret gjennom et team, med en ekstern faggruppe knyttet til seg.

Lenker

Sist oppdatert: 20.06.2008