Hjem Veileder Idéhefte Brosjyre Omtale Fagstoff English

 
 
Last ned Adobe Reader
 
 
 
 
 

 

Eldhuset fagforum

 

Kontakter og viktige samarbeidspartnere

Barneombudet
http://www.barneombudet.no/
Barneombudet er sterkt opptatt av mobbing og har materiell og aktuell debatt om temaet.

Elevombud
Pr. 1. januar 2004 har disse 5 fylkene elevombud for de videregående skolene: Østfold, Akershus, Nord-Trøndelag, Telemark og Nordland. Ombudet skal være elevenes og lærlingenes talsmann i forhold til skolens eier og skoleledelsen. Elevombud kan også sikre en sterkere elevmedvirkning i opplæringsprosessen. Ombudet skal være en pådriver ovenfor elever, lærere og fylkeskommunen, og skal jobbe med informasjon, skolering og veiledning.

Elevorganisasjonen
http://www.elev.no/
Norges største interesseorganisasjon for ungdom, med over 130.000 medlemmer i den videregående skolen. Kan kontaktes for råd og hjelp til gjennomføring av prosjekter. Oversikt over fylkeslagene på hjemmesidene.

Fylkeskommunen
Opplæringsadministrasjonen i fylkene har ansvar for opplæring og drift av videregående skoler, fagopplæring og ulike voksenopplæringstilbud er tillagt disse avdelingene i fylkeskommunen. Opplysninger om utdanning/opplæring kan søkes på fylkeskommunens nettsider eller på www.ped.lex.no

Konfliktråd
http://www.konfliktraadet.no/
Konfliktråd finnes i fylker og kommuner. Konfliktrådet har til oppgave å megle i tvister som oppstår mellom mennesker, det gjelder både sivile saker og straffesaker. Det er lovpålagt at alle kommuner skal ha konfliktråd, og det er staten som betaler utgiftene. For partene er det gratis å bruke konfliktrådet.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) finnes i hver kommune, eventuelt som en interkommunal tjeneste. I noen fylker finnes det en fylkeskommunal PPT for videregående opplæring. I likhet med skolehelsetjenesten har også én eller flere representanter for PP-tjenesten fast møtetid ved skolen.

Politiet
http://www.politiguiden.com/
Dette er en nettportal over politietaten i Norge, med blant annet lenker til videre lokale distrikt, politi- og lensmannskontor.

Skolehelsetjenesten lokalt, arbeider forebyggende og kan kontaktes av eleven selv, læreren eller skolen. Det finnes en helsesøstertjeneste ved de fleste av landets videregående skoler.

Utdanningsavdelingen ved Fylkesmannens kontor 
Finnes i hvert fylke og har tilsynsansvar overfor skolene og er klageinstans i vanskelige saker. Fylkesmannen har som oppgave å være bindeledd mellom Utdannings- og forskningsdepartementet og utdanningssektoren i fylket. Fylkesmannen medvirker til at den nasjonale utdanningspolitikken blir fulgt opp av fylkeskommunale, kommunale og private skoleeiere.

Utdanningsdirektoratet
http://www.utdanningsdirektoratet.no
Dette nye direktoratet ble opprettet i juni 2004. Det nye direktoratet innbefatter blant annet Læringssenteret, som skal være et nasjonalt kompetansesenter for hele utdanningssektoren med oppgaver og ansvar innen utvikling, vurdering og informasjon. Utarbeider materiell og støtter blant annet arbeid som angår skolemiljøet.

Sist oppdatert: 23.08.2004