Hjem Veileder Idéhefte Brosjyre Omtale Fagstoff English

 
 
Last ned Adobe Reader
 
 
 
 
 

 

Eldhuset fagforum

 

 

 

 

Program, kampanjer, prosjekt

Connect (Senter for atferdsforskning)
http://www.skoleetaten.oslo.kommune.no/
I alt 16 Oslo-skoler deltok ved oppstarten januar 2004 i prosjektet mot mobbing, vold og rasisme. Connect Oslo handler om å bygge gode og sunne relasjoner mellom mennesker. Connect Oslo er et treårig forskningsprosjekt i regi av Høgskolen i Stavanger, Senter for atferdsforskning.

Det store oppdraget
http://www.barneombudet.no
På Barneombudets nettsider, i margen til høyre, finnes informasjon om "Det store oppdraget". Her er en oversikt over alle fylker, kommuner og grunnskoler i Norge. Et ikon viser hvilke kommuner og skoler som har undertegnet "Manifest mot mobbing", og satt i gang arbeidet for en mobbefri skole.

Elevsiden.no
http://www.elevsiden.no
Dette er en veiledningstjeneste for foreldre, lærere og andre som har ansvaret for barn og unge i skolealder. Her finnes en rekke nyttige tjenester med tema innen læring og pedagogikk. Mobbing er ett av temaene som tas opp.

Forebygging.no
http://www.forebygging.no/
Dette er en kunnskapsbase og en interaktiv arena for forebyggende og helsefremmende arbeid. Nett-tjenesten utvikles gjennom et bredt samarbeid mellom fagmiljøer i Norge: Sosialdepartementet, Helsedepartementet, Sosial- og helsedirektoratet, Sirus og Nordlandsklinikken.

KREPS
Et prosjekt i regi av Statens utdanningskontor i Hordaland. Prosjektet ble gjennomført i perioden 1997–99. KREPS er et sosialkognitivt treningsprogram for å øke den sosiale kompetansen hos ungdomsskoleelever. Evalueringen av programmet var positiv, blant annet når det gjaldt utdanning for skolens personale, og det viste en signifikant positiv endring i kontrollplassering for jenter.

Læringsmiljø og problematferd (LP-prosjektet) og BRY DEG! (Lillegården kompetansesenter)
http://ww.eldhusetfagforum.no/LP-prosjektet og http://www.statped.no/lillegarden (klikk på "Prosjekter" i høyre marg)
LP-prosjektet er et forskningsbasert prosjekt rettet mot lærere i 14 barne- og ungdomsskoler. Pilotprosjektet "BRY DEG! Forebygging og miljøfremmende tiltak i videregående skole" ble gjennomført i perioden 2001-2003. Evalueringsrapport utarbeidet ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo foreligger våren 2005. Lillegården kompetansesenter har ansvaret for gjennomføring av begge prosjektene. Dette er et prosjekt som skal legge til rette for en helhetlig og oversiktlig satsing på miljøfremmende og forebyggende arbeid i skolen.

Manifest mot mobbing
http://mobbing.utdanningsdirektoratet.no
Dette er et nettsted der manifestpartene (Utdanningsforbundet, Barneombudet, Foreldreutvalget for grunnskolen, Utdanningsdirektoratet og Kommunenes Sentralforbund) bygger opp en idébank for innspill og ideer for å bekjempe mobbing.

MOT
http://www.mot.no
MOT er en ideell, landsomfattende stiftelse som har som mål å skape et varmere og tryggere oppvekstmiljø for barn og ungdom. MOT skal være et verktøy for MOTs målgrupper for å øke livskvaliteten og redusere og forebygge mobbing, vold og rusmisbruk. MOT ble dannet i 1997 i Trondheim. Initiativtakere var Johann Olav Koss og Atle Vårvik.

NO 1 OUT (Redd Barna)
http://www.no1out.no/
Forandringsfabrikken i Redd Barna har utarbeidet et elektronisk verktøy som kalles NO 1 OUT. Her presenteres unges tanker og innspill om hvordan noe kan forandres. Det er et nettsted for unge, laget av de unge selv, til bruk i skolen, organisasjonen, klubben eller vennegjengen.

Olweus-programmet (Olweusgruppa ved HEMIL-senteret)
http://lom.utdanningsdirektoratet.no (videre til «Psykososialt miljø» og «Mobbing»_ mobbing_ Olweus-programmet) eller http://www.uib.no/psyfa/hemil/mobbing
Olweus-programmet ble lansert som nasjonalt program mot mobbing i norsk skole i 2002. Programmet baserer seg på noen få grunnleggende prinsipper som handler om å utvikle en human og omsorgsfull voksenrolle basert på et positivt engasjement, og et tydelig verdigrunnlag der overgrep ikke blir tolerert.

PALS
http://www.atferd.uio.no/skolen.html
PALS (Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen) er et skoleomfattende program for å forebygge og redusere utvikling av alvorlige atferdsproblemer blant barn og unge. Programmet prøves ut i fire barneskoler i Sør-Norge.

STEP (Voksne for barn)
http://www.vfb.no/ (klikk på «Barn og unge» i venstre marg)
«STEP – ungdom møter ungdom» er et program i regi av organisasjonen Voksne for Barn. STEP er etablert som et valgfag på flere videregående skoler. Det er et forebyggende miljøtiltak der elevene arbeider aktivt med det psykososiale miljøet. Programmet er mestringsorientert, og hovedmålet er å utnytte og utvikle ungdommenes egne ressurser.

Tillsammans
http://www.tillsammans.ung.gov.se/index.asp?popup=kill 
Dette nettstedet ble utviklet i forbindelse med en nasjonal kampanje mot mobbing i Sverige. Kampanjen, som involverte 4000 av landets nær 5300 grunnskoler, ble avsluttet ved inngangen til 2004. Men nettstedet lever videre.

Verdiprosjektet Skal – skal ikke
http://www.skal-skalikke.no
«Skal – skal ikke» er et statlig finansiert prosjekt som skal bidra til bevisstgjøring av verdier i skole og barnehage. Hvilke verdier som skal bevisstgjøres, er det skolen og barnehagen selv som avgjør. Prosjektet skal være et grasrotprosjekt. Kristent Pedagogisk Forbund har ansvar for driften.

Vi tåler ikke mobbing
http://www.utdanningsforbundet.no/ (klikk videre på stikkordet «Mobbing» i høyre marg)
Dette er Utdanningsforbundets nettside mot mobbing i barnehage og skole.

ZERO
http://lom.utdanningsdirektoratet.no (videre til «Psykososialt miljø» og «Mobbing»_ mobbing_ mobbeprogrammet ZERO) eller http://www.his.no/
Mobbeprogrammet ZERO er utviklet ved Senter for atferdsforskning, og er det andre av de to nasjonale programmene mot mobbing i norsk skole. ZERO ble første gang tatt i bruk skoleåret 2003/04.

Bullying in Schools and what to do about it
http://education.unisa.edu.au/bullying/intro.html
Dette er et australsk nettsted med informasjon om mobbing i skolen, hvilke konsekvenser det har, og forslag til tiltak for å redusere mobbing. Det inneholder fagartikler, evaluering av ulike mobbeprogram i Australia, osv. Forfatter av siden er Ken Rigby, professor ved University of South Australia.

Sist oppdatert: 23.08.2004