Hjem Veileder Idéhefte Brosjyre Omtale Fagstoff English

 
 
Last ned Adobe Reader
 
 
 
 
 

 

Eldhuset fagforum

 

Faglitteratur

Andersen, Tage og Monica C. Madsen (1999): Kunsten at flytte bjerge. Nye veje i det forebyggende arbejde med børn og unge. København, Det Kriminalpræventive Råd.
Boka tar opp hvordan en kan bruke kulturelle aktiviteter som redskap i forebyggende arbeid. Den viser at de kulturelle mulighetene er mangfoldige. Boka har som mål å inspirere til å sette i gang tiltak, og viser blant annet hvordan prosjekt med kultur som hovedområde fungerer i Danmark.

Barne- og familiedepartementet (2003): Satsing på barn og ungdom. Regjeringens mål og innsatsområder i statsbudsjettet 2003.
Dette er en årlig samlet oversikt og en presentasjon av regjeringens satsing på barn og ungdom. Gjennom et felles statlig dokument gis et helhetlig bilde av barne- og ungdomspolitikken i Norge.

Berger, Anne-Harriet (2000): Som elevene ser det: Hva får elevene til å bråke eller lære? Oslo, Cappelen Akademisk.
Forfatterens perspektiv er at elevenes atferd er et svar på de signalene de får fra skolen. Relasjonene mellom elevene vektlegges, og mobbing tas opp som ett av flere tema. Når jenter mobber, hvordan læreren takler mobbing og lærerens betydning drøftes i boka.

Björk, Gunilla O. (1999): Mobbning – en fråga om makt? Lund, Studentlitteratur.
Mobbing behandles her som en uformell maktstrategi. Fire episoder analyseres, og diverse mobbeforskning diskuteres.

Brunland, Odd A. og Kåre Eikbu ( 1995): Tren opp motet! Sosial ferdighetstrening som forebyggende metode i skolen. Oslo, Universitetsforlaget.
Dette er en metodebok med mange forslag til øvelser i klassen eller gruppa.

Elliott, Stephen N. og Frank M. Gresham (2002): Undervisning i sosiale ferdigheter. En håndbok. Oslo, Kommuneforlaget / Nasjonalforeningen for folkehelsen.
Denne håndboka presenterer et treningsprogram i sosiale ferdigheter. 43 sentrale ferdigheter gjennomgås, og rollespill er en sentral metode. Boka er rettet mot barne- og ungdomsskolen, men kan også tilpasses bruk i den videregående skolen.

Fors, Zelma (1994): Makt, maktlöshet, mobbning. Stockholm, Liber Utbildning.
Boka tar opp relasjonen mellom den som blir plaget og plageren ut fra et maktperspektiv og følelsesmessig perspektiv.

Fredriksson, Ann og Marianne Fredriksson: De elleve sammensvorne. En bok om gruppas psykologi eller en beretning om menneskelig fellesskap. Oslo, ExLibris, 1996.
Boka viser i et nærbilde hvordan mennesker opptrer med ansvar og samvittighet hver for seg, og hvordan de forvandles til en hensynsløs flokk når gruppepresset tar overhånd. Den tar opp samarbeidsproblemer og hvordan mennesker kan reagere på rasjonalisering, omorganisering, ny teknikk og nye rutiner.

Germundsson, Odd Erik (2000): Du er verdifull! Flerkulturell pedagogikk i praksis. Oslo, Tano Aschehoug.
Boka beskriver en mestringsmetodikk som er rettet mot flerkulturelle barn og ungdommer, og som tar sikte på å fremme deres sosiale kompetanse og selvbildedannelse.

Guggenbühl, Allan (1998): Våldets kusliga fascination. Att handtera destruktivt beteende och mobbning bland barn och ungdomar. Stockhom, Natur och Kultur.
Forfatteren skriver om hvordan og hvorfor skolevold oppstår, om dynamikken og om psykologien bak. Årsakene til problemet finner han i klassens gruppedynamikk og ikke hos den enkelte elev.

Heinemann, Peter-Paul (1972): Mobbning. Gruppvald bland barn och vuxna. Stockholm, Natur och kultur. 
En ny utgave av denne klassikeren kom i 1993. Den har fokus på individmoral og gruppemoral, og hva som skjer når mobbing foregår.

Helgeland, Ingeborg Marie (red.) (1996): Forebyggende arbeid i skolen – en pedagogisk utfordring. Om barn med sosiale og emosjonelle vansker. Oslo, Kommuneforlaget.
En artikkelsamling der blant annet Olweus skriver om mobbing og tiltaksprogrammet. Mestringsaspektet og læreren som forebygger er et tema mange av artiklene tar opp.

Isdal, Per, Signe Marie Natvig Andreassen og Ragnvald Thilesen (2003): Vold i skolen. Oslo, Kommuneforlaget. (På omslaget: Utdannings- og forskningsdepartementet og Kommunenes sentralforbund).
KS har gitt skolene i kommuner og fylkeskommuner denne boka, med ønske om at den kan være til hjelp i arbeidet med å forhindre vold – og å forhindre at mobbing utvikles til vold.

Johannessen, Helen (2003): Skolemegling i videregående opplæring 2000–2002. Oslo, Læringssenteret.
Dette er sluttrapporten for prosjektet, fra Læringssenteret. Elektronisk utgave: http://lom.utdanningsdirektoratet.no

Larsson, Eva (2001): Mobbet? Det har vi ikke merket! Oslo, NKS-forlaget.
Boka er en hjelp til foreldre, lærere, rektorer, fritidsledere og andre voksne til å se og tolke riktig de tegnene på mobbing som ofte finnes midt foran øynene våre. Det dreier seg om å ville se og våge å se, for å ville, våge og kunne handle.

Leyman, Heinz (1987): Mobbing i arbeidslivet. Oslo, Friundervisningens forlag.
Forfatteren sidestiller ordene «mobbing» og «psykisk vold» når det gjelder arbeidslivet. I boka dokumenteres de vanligste typer mobbehandlinger.

Midthassel, Unni Vere og Edvin Bru (1998): Håndbok i klasseledelse. Utvikling - mal - bruk. Stavanger, Senter for atferdsforskning/Høgskolen i Stavanger.
Heftet er blitt til på bakgrunn av et konkret skoleprosjekt, men har overføringsverdi som konkret håndbok i klasseledelse.

Nordahl, Thomas, Mari-Anne Sørlie, Arne Tveit og Terje Manger (2003): Alvorlige atferdsvansker. Effektiv forebygging og mestring i skolen. Oslo, Læringssenteret.
Veiledningsmateriellet består av to hefter: Det ene er rettet mot skoleeiere og skoleledelsen, det andre er rettet mot skolen og handler om pedagogiske tilnærminger til alvorlige atferdsvansker i skolens hverdag. Sammen med et tredje hefte, som er utviklet tidligere og også gitt ut av Læringssenteret (Nå Utdanningsdirektoratet), "Utvikling av sosial kompetanse i skole og opplæring", utgjør dette et helhetlig veiledningsmateriell for kvalitetsutvikling når det gjelder forebygging og håndtering av alvorlige atferdsvansker i skolen.
Elektronisk utgave: http://lom.utdanningsdirektoratet.no/


Ogden, Terje (2002): «Klasse- og undervisningsledelse». Bedre skole småskriftserie nr. 6. Oslo.
Heftet drøfter lærerens rolle som leder, og den fokuserer på lærerhåndverket, kommunikasjonsferdigheter og mellommenneskelig samhandlingskompetanse.

Ogden, Terje (2001): Sosial kompetanse og problematferd i skolen. Oslo, Gyldendal Akademisk.
Dette er en kunnskapsstatus om problematferd i skolen. Forfatteren klargjør omfanget av problemet, og drøfter hvordan slik atferd kan forstås, og hvordan en kan utvikle hensiktsmessig forståelse av problematferd for å kunne sette i verk mest mulig effektive tiltak i skolen.

Olweus, Dan (1992): Mobbing i skolen. Hva vi vet og hva vi kan gjøre. Oslo, Universitetsforlaget.
Boka er en lettfattelig oversikt over hva vi i dag vet om mobbing. Olweus beskriver en rekke tiltak som både lærere og foreldre kan ta i bruk for å motvirke og forebygge mobbing, og refererer til en større undersøkelse som er gjennomført i Norge.

Pedagogiska magasinet : Lärarförbundets tidskrift för utbildning, forskning och debatt : nr 3- tema utstött (2004) / Lena Fejan Ljunghill. - Stockholm : Lärarförbundet
Temanummer om mobbing og krenkende handlinger i skolen.

Pettersson, Tove og May Britt Postholm (red.) (2003): Klasseledelse. Oslo, Universitetsforlaget.
Artiklene i boka beskriver hva lærere gjør for å lykkes med en inkluderende skole, og hvordan de håndterer kompleksiteten i klasserommet.

Pikas, Anatol (1976): Slik stopper vi mobbing! Rapport fra en antimobbingsgruppes arbeid. Oslo, Gyldendal.
Denne boka hører også til grunnstammen blant fagstoff om mobbing, og var en av de første skriftlige bidragene som belyste temaet.

Roland, Erling (1983): Strategi mot mobbing. Stavanger, Universitetsforlaget.
Dette er en praktisk anlagt bok om bekjempelse av mobbing, med mobbeforskerens analytiske tilnærming.

Roland, Erling (1995): Elevkollektivet. Stavanger, Rebell forlag.
Boka presenterer en modell for systematisk og langsiktig arbeid som grunnlag for et godt skole- og gruppe-/klassemiljø. Forfatteren fokuserer særlig på hva som bør vektlegges ved oppstarten av et skoleår.

Roland, Erling og Grete Sørensen Vaaland (2003): Lærerveiledning. Zero, SAFs program mot mobbing. 2. utgave, 1. opplag, Stavanger.

Sanner, Marit og Eva Dønnestad (2002): NO 1 OUT – unge om mobbing. Oslo, Redd Barna.
Boka støtter nettstedet med samme navn. Målet med den er å inspirere voksne i skole, barnevern, kultur og organisasjonsliv når det gjelder å bekjempe mobbing.

Sharp, Sonia og Peter K. Smith (red.): Strategier mot mobbning. En praktisk handbok för lärare. Stockholm, Studentlitteratur.
En lettlest bok med eksempler på tiltak som er knyttet både til forebygging og håndtering av mobbing i skolen.

Vindedal, Bente og Ole Jørgen Stovner (2003): Evaluering av miljøarbeid i ungdoms- og videregående skoler i Oslo indre øst. Rapport utgitt av skoleetaten i Oslo.
Beskrivelser og vurderinger av ulike former for miljøarbeid i ungdomsskoler og videregående skoler i forbindelse med «Handlingsprogram Oslo indre øst (HOIØ)» i perioden 1998–2002.

Sist oppdatert: 27.08.2004