Banner for eldhusetfagforum.no

ELDHUSET FAGFORUM
LILLEGÅRDEN KOMPETANSESENTER


Hjem Om Eldhuset Prosjekter  Bibliotek Nyhetsbrev Inspirasjon Litteratur English

  Adresse:
Lillegården
kompetansesenter
Bergsbygdav. 8
3949 Porsgrunn Tlf. 35 93 02 50

Faks 35 93 02 51
Send oss en e-post
 
Lenke til nettsider for sosiale og emosjonelle vansker
 

Statped.no

 

Lenke til Utdanningsdirektoratet

Eldhuset fagforum

Eldhuset fagforum har som ambisjon å være en aktør i arbeidet med de tre satsingsområdene. Det vil handle om å formidle informasjon og ressurser som PP-tjenesten og høgskole ikke finner andre steder. Det vil være Eldhusets oppgave å bistå i å finne de rette informasjoner til hver enkelt spesiell problemstilling. Formidling av erfaringer og resultater vil være en sentral oppgave. Eldhuset fagforum er senterets medspiller i alle engasjement, og en forutsetning for at miljøet ved senteret er faglig godt oppdatert. Nedenfor er aktivitetene til Eldhuset fagforum knyttet opp til senterets tre hovedområder.

1.) Bidra til å styrke PP-tjenestens rolle som en innovativ samarbeidspartner i grunnopplæringen, hvor PP-tjenestens arbeid med utvikling av gode læringsmiljø vil være avgjørende i arbeidet med å legge til rette opplæringen for alle elever. 

 • Fagiblioteket ved senteret har som sin primære målgruppe PP-tjenesten og de skolene/kommunne som senteret til enhver tid samarbeider med i pågående engasjementer. PP-tjenesten tilbys bibliotektjenester og litteraturformidling gjennom prosjektet "Formidling fryder". 

 • Tidsskrift innen pedagogikk og spesialpedagogikk tilbys som en  artikkeltjeneste overfor PP-tjenesten. Den organiseres som en abonnementsordning, og artikler som bestilles, kopieres og sendes kontorene. Den samme tjenesten tilbys i noen av engasjementene.(LP og FiN STIL)

 • Samspill, et nyhetsbrev sendes 120 PP-kontor, det finnes både i trykt og elektronisk versjon og  lages omtrent en gang i mnd. Samspill presenterer engasjement og prosjekt senteret deltar i, samt informerer om kurs og aktuell faglitteratur.

 • www.eldhusetfagforum.no  presenteres pågående prosjekt. Dette er det virtuelle Eldhuset. Sidene er informasjonssider, men de skal og fungere som et fagforum – en møteplass. Her deltar de som er med i prosjektene, de er med å utvikle sidene og de kan brukes som startpunkt for å logge seg på konferanserom som opprettes for hvert prosjekt.

 • Gjennom fagforum bidras til at forskning, dokumentasjon og gode eksempler formidles  PP-tjenesten for å bidra til konsekvenser for praksis i skolen. ”PPT fagforum” tilbyr møteplass for fagfolk og assistanse til publisering.

2.) Senteret skal, i nært samarbeid med lærerutdanningsinstitusjoner og andre forskningsmiljø, bidra til å skape sammenheng og helhet mellom lærerudanningen og utfordringer i praksisfeltet.

 • Det legges vekt på å utvikle det virtuelle Eldhuset :  www.eldhusetfagforum.no

 • Fortsette Bibsys-samarbeidet som er et veletablert informasjons- og kunnskapsorganiseringssystem mellom Universitets- og Høgskolebibliotekene og fagbibliotekene i landet.
 • Tilby tverrfaglige fagforum, der praksisfeltet møter forskningen og vice versa
 • Eldhuset fagforum deltar i Høgskolegruppa internt på senteret og vil bistå pilotprosjektet om praksis i lærerutdanningen. Kartlegging av lærerutdanningenes tilbud når det gjelder praksisopplæringen og temaene profesjon, læring og tverrfaglighet er sentralt i arbeidet.
 • Bistå til å øke senterets rolle som aktør i aktuell skoledebatt i media er vesentlig for kontakt både med praksis- og forskningsmiljøene 
 • Delta med reportasje eller innspill i Statped-bladet i hvert nummer
 • Deltakelse på aktuelle konferanser og seminar med innspill, eller å være tilstede med informasjonsmateriell og stand
 • Delta i skriftserien til Statped med ett nummer i året.
 • Utvikling av trykt informasjonsmateriell for gjennom det bidra til at dokumentasjon formidles til forskningsmiljøene og andre.

3.)  Senteret skal, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, delta i internasjonalt arbeid

 • Eldhusetfagforum.no skal tilby engelskspråklig presentasjon på sine nettsider.
 • Utvikling av trykt informasjonsmateriell på engelsk.
 • Internasjonalt arbeid retter seg for Eldhuset fagforum i 2005 mot deltakelse i samarbeidet ang. EEA Financial Mechanisms ved  forberedelse og etterarbeid i møte med samarbeidspartnerne.

   

 

 

 

Sist oppdatert: 05.10.2005