Banner for eldhusetfagforum.no

ELDHUSET FAGFORUM
LILLEGÅRDEN KOMPETANSESENTER


Hjem Om Eldhuset Prosjekter  Bibliotek Nyhetsbrev Inspirasjon Litteratur English

  Adresse:
Lillegården
kompetansesenter
Bergsbygdav. 8
3949 Porsgrunn Tlf. 35 93 02 50

Faks 35 93 02 51
Send oss en e-post
 
Lenke til nettsider for sosiale og emosjonelle vansker
 

Statped.no

 

Lenke til Utdanningsdirektoratet

Året 2005 og Lillegården kompetansesenter

Senteret skal bidra til å styrke PP-tjenestens rolle som innovativ samarbeidspartner i grunnopplæringen, hvor PP-tjenestens arbeid med utvikling av gode læringsmiljø vil være avgjørende i arbeidet med å legge til rette opplæringen for alle elever.

Offentlige føringer for dette:
I Opplæringsloven § 5-6 uttrykkes det blant annet at PP-tjenesten skal hjelpe skolen i  arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å legge opplæringa bedre til rette for elever med særlige behov.

I St.meld. nr. 30 sies det at ”Skoleeier må legge til rette for modeller der PP-tjenestens innsats i retning av systemrettet arbeid styrkes”.

Forskning viser:
Undersøkelser om læringsmiljø og problematferd viser nødvendigheten av å rette oppmerksomheten mot de mange forhold i skolen som kan være med å forklare elevers læring og atferd i skolen. (Sørlie 2000, Ogden 2001, Nordahl m.fl.2003). 

En brukerundersøkelse om spesialundervisning etter enkeltvedtak (Rapport 9/2004 NIFU Step) viser at særlig lærere i skolen er lite fornøyd med den hjelp de får fra PP-tjenesten.

Senteret vil bidra til å videreutvikle PP-tjenestens kompetanse og rolle i systematisk utvikling av læringsmiljø i skoler.  Gjennom forskningsbaserte utviklingsprosjekter vil vi fokusere på skoleeiers, skoleleders og PP-tjenestens oppgaver og ansvar i samarbeidet om å utvikle kvaliteten i elevenes likeverdige og tilpassede opplæring. 

Senteret skal, i nært samarbeid med lærerutdanningsinstitusjoner og andre forskningsmiljø, bidra til å skape sammenheng og helhet mellom lærerutdanningen og utfordringer i praksisfeltet.

Dette andre hovedområdet i senterets mandat, har to utgangspunkt:

I Kunnskapsløftet og Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005-2008, er visjonen å skape en bedre læringskultur for å få til et felles kunnskapsløft. Utvikling av lærende organisasjoner er et stikkord i forhold til å få sammenheng og helhet mellom de ulike utviklingsområdene i Kunnskapsløftet.  Et samarbeid mellom senteret og lærerutdanningsinstitusjoner vil kunne bidra til å sikre kvalitet og relevans i kompetanseutviklingen.

Et annet utgangspunkt er en erkjennelse i fagfeltet om at nyutdannede lærere ikke i tilstrekkelig grad er forberedt på de utfordringene de møter i  skolen.  Dette gjelder i særlig grad utfordringer som er knyttet til lærerrollen.  Det er store utfordringer forbundet med å skape sammenheng og helhet mellom de ulike kompetanseområdene i utdanningen.

Senteret vil ha hovedfokus på praksis i lærerutdanningen.  Gjennom samarbeid med lærere i lærerutdanningen og øvingslærere i praksisskoler vil vi bidra til å skape bedre sammenheng og helhet mellom kompetanseområdene i utdanningen, mellom de ulike målområdene for praksisopplæringen, og også bidra til bedre samarbeid mellom lærerne i praksisskoler og lærerutdanningsinstitusjoner.

Senteret skal, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, delta i internasjonalt arbeid.

Dette tredje ansvarsområdet i senterets faglige profil innebærer at senteret vil kunne trekke veksler på den kompetanse og erfaring som ble opparbeidet gjennom en 4-årig deltakelse i det nordisk-baltiske samarbeidsprosjektet ”A school for all”.

I særlig grad vil senterets arbeidsoppgaver innenfor dette området være knyttet til bilateralt arbeid mot de nye medlemslandene i EU, finansiert gjennom EØS-finansieringsordningene, EEA Financial mechanisms.

Formidling av erfaringer og resultater skal i tillegg være en sentral oppgave i senterets arbeid.

Senterets nye formidlingsenhet Eldhuset fagforum innebærer en satsing på kommunikasjon og formidling knyttet til temaer som hører inn under senterets fagområder. I praksis vil dette bety at senterets arbeid vil framstå som mer synlig, og arbeid vil få overføringsverdi utover de enkelte prosjekt/engasjement for skoleeiere, PP-kontor og andre aktører i skolen. Ved formidling gjennom ulike kanaler, publisering, nettverksbygging mellom fagfolk, og gjennom dialog og kontakt vil senteret vektlegge formidling av erfaringer, teori og praksis.

Lillegården kompetansesenters satsningsområder i 2005:

  • Samarbeidspartner for PPT og lærerutdanning

  • Internasjonalt fokus

  • Fagformidling

 

 

Sist oppdatert: 05.10.2005