Banner for LP-prosjektets nettsider
LP-PROSJEKTET
LÆRINGSMILJØ OG PROBLEMATFERD

Hjem Teori Veilederen Organisering Kontakt-
personer
Erfaringer PP-tjenesten Fagstoff English

 
 
Innlogging FirstClass
 
Last ned FirstClass
 
 
 
 
 

Last ned Adobe Reader

 
 
 
 

 

Eldhuset fagforum

 

Pedagogisk psykologisk tjeneste

Når man skal starte en endrings- og utviklingsprosess basert på systemarbeid på en skole kan det være vesentlig å få inn eksterne bidragsytere. I dette prosjektet er det Lillegården kompetansesenter som ved sine veiledere skal ivareta en slik funksjon. Det er først og fremst lagt forskningsmessige vurderinger til grunn for en slik avgjørelse, det vil si av hensyn til den evalueringen av arbeidet som NOVA skal gjennomføre. Ved å ha eksterne veiledere fra Lillegården kompetansesenter kan man garantere en viss likhet og standardisering av den veiledningen som vil bli gitt. Pedagogisk psykologisk tjenestes (PPT) formelle rolle i prosjektet er derfor begrenset til å være deltakere i prosjektgruppa ved hver skole.

Det vesentlige er at prosjektet ikke forutsetter noen annen innsats fra PPT enn at de deltar i prosjektgruppa ved skolen. Dersom lærergruppene på egen hånd kommer til at de i prosjektet vil forsøke å utnytte det samarbeidet de allerede har eller er i ferd med å utvikle med PPT, står de fritt til dette. Hvis lærergruppa i denne situasjonen skal arbeide i tråd med prosjektets intensjoner, er det en forutsetning at representanten for PP-tjenesten kjenner til og følger prinsippene for arbeidet som lærergruppene skal bruke.

Lærergruppene kan komme i den situasjonen at det er naturlig å søke bistand fra PPT i forbindelse med de sakene de arbeider med. Dette kan for eksempel tenkes å være hjelp til observasjon eller spesifikke problemstillinger knyttet til enkeltelever. Bistand fra PPT vil da utgjøre en del av grunnlaget gruppa vil ha for å utvikle hensiktsmessige strategier og tiltak. Slik hjelp fra PPT må lærergruppene søke om på ordinær måte. Det skal ikke gå noen ”snarvei” til PPT via den PP-ansatte som er deltaker i prosjektgruppa.

I mange tilfeller vil derfor deltakelse i prosjektgruppa ved skolen kunne være et utgangspunkt for PPT til å arbeid mer på systemnivå i skolene.

PPT og LP-programmet

Lillegården kompetansesenter og NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) vil i samarbeid utvikle et eget program (LP-programmet) som bygger på de ulike komponentene i LP-prosjektet. LP-programmet vil være klart til implementering i andre norske kommuner i løpet av 2005.

Rollen til PPT vil være annerledes i LP-programmet enn den er i LP-prosjektet. I LP-programmet vil PPT kunne ha en viktig rolle som initiativtaker og støttespiller/veileder i den lokale implementeringen. Det vil si: Bidra med å øke forståelsen for systemrettet arbeid i skolen, drive jevnlig veiledning og oppfølging av lærergruppene lokalt på skolene og bistå lærerne i forhold til faglig påfyll. Veiledningen tar utgangspunkt i tema og problemstillinger som lærergruppene arbeider med. Faste fagdager og nettverksarbeid er en sentral del av arbeidet lokalt.

Fra våren 2005 har Lillegården kompetansesenter til hensikt å utdanne eksterne støttespillere/veiledere (fagpersoner fra PPT, høyskole, osv) i bruken avLP- programmet. Lillegården kompetansesenter vil følge opp de eksterne støttespillerne/veilederne via kurs, faglige samlinger, veiledning, nettverksmøter, egen web. side, e-post og e-konferanserom.

Sist oppdatert: 29.06.2004